Myrr Extra

Hitta butik

En unik granulerad produkt för bekämpning av myror utomhus, runt byggnader, på terrasser, trottoarer, verandor och ingångar till skjul och garage. Myrorna äter av sockerbetet och tar med sig ner i boet.

    • Långtidsbekämpning av myrorna
    • Produkten innehåller förutom aktiv substans också sockerbete
    • Utrotar hela myrboet
    • Innehåller Bitrex, ett bitterämne som gör produkten oattraktivt för husdjur

Tillgängliga storlekar: 200 g

Använda när

Optimal användning
Möjlig användning
Ej lämplig

Använda hur

Appliceringsmetod: 
Strö ut

EJ för användning på jord, gräsmattor eller rabatter.
Applicera produkten i sprickor och springor där myrorna har observerats eller där myrstigar är synliga.
lacera betet i ett område som är skyddat mot regn. Fullständig bekämpning tar 2-4 veckor. Men det kan ta upp till 2 månader beroende på det specifika fallet.

Dosering

Applicera max 8 g = 14 ml produkt per myrbo.
Om boet finns i stenbelagd jord (t.ex. trädgårdsplattor, betong) applicera granulatet direkt i boets ingång(ar).
Om det finns flera ingångar till boet bör dosen på 8 g delas upp lika mellan ingångarna. Högst 2 bon får behandlas samtidigt.

Sammansättning

Försiktighetsåtgärd vid användning

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Registreringsinformation

Registreringsnamn: Myrr Extra

Registreringsnummer: 5382

Förvara behållarna väl tillslutna på torr, sval och väl ventilerad plats. Skyddas från direkt solljus. Förvaras i originalbehållare. Skyddas mot frost. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder. Förvaras utom räckhåll för barn och husdjur.

Använd biocider med försiktighet. Läs alltid etiketten och produktinformation före användning.

Ytterliggare information

• Tvätta händer och exponerade hudområden innan du äter och efter användning.
• Förhindra åtkomst till bete för barn och djur.
• Använd inte produkten där livsmedel, foder eller vatten kan bli förorenat.
• Den här produkten innehåller imidakloprid som är giftigt för bin.
• Täck över granulatet med t.ex. en blomkruka för att skydda från väder samt förhidra att bi får åtkomst till betet. Kontrollera att myrorna ändå kan komma åt betet.
• Sprid inte granulat på hårda ytor eller barmark som används som myrstigar.
• Vid användning runt byggnader applicera inte nära avlopp. Om det behandlade området har anslutning till regnvattenuppsamling eller avloppssystem ska produkten skyddas från regn och EJ appliceras på ytor som utsätts för rengöringsvatten eller kan översvämmas.
• Om angreppet fortsätter efter en applicering kan ytterligare applicering bli nödvändig.