Användarriktlinjer

Dessa användarriktlinjer fastställer villkoren mellan dig och oss under vilket du kan få tillgång till vår hemsida www.protect-garden.se (vår webbplats). Den gäller för alla användare och besökare till vår webbsida. 

Din användning av vår webbsida innebär att du accepterar, och accepterar att följa, alla regler i denna policy för godtagbar användning, som kompletterar våra allmänna användningsvillkor www.protect-garden.se är en webbplats som drivs av SBM Life Science.

Förbjudna användningsområden
Du kan endast använda vår webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår webbplats:

 • På något sätt som bryter mot gällande lokal-, nationell- eller internationell lag eller förordning.
 • På något sätt som är olagligt eller bedrägligt, eller som har något olagligt eller bedrägligt syfte eller effekt.
 • För att skada eller försöka skada minderåriga på något sätt.
 • Om du medvetet vill skicka, ta emot, ladda upp, ladda ner, använda eller återanvända material som inte överensstämmer med vår innehållsstandard nedan.
 • Om du vill skicka eller producera obehörig reklam eller marknadsföringsmaterial eller någon annan form av liknande tjänst (spam).
 • Att medvetet överföra data, skicka eller överföra material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar, tidsinställda bomber, tangentloggare, spyware, adware eller andra skadliga program eller liknande datorkod som syftar till att påverka driften av någon programvara eller hårdvara.

Du godkänner även:

 • Att inte reproducera, duplicera, kopiera eller sälja vidare någon del av vår webbplats som strider mot bestämmelserna i våra Allmänna användningsvillkor.
 • Att utan tillstånd störa, skada eller avbryta: 
  • någon del av vår webbplats;
  • någon utrustning eller nätverk som vår webbplats lagras på;
  • någon programvara som används för att tillhandahålla vår webbplats; eller
  • någon utrustning, nätverk eller programvara som ägs eller används av någon tredje part.

Interaktiva tjänster
Periodvis kan vi tillhandahålla interaktiva tjänster på vår webbplats, utan begränsning:

 • Chattrum
 • Anslagstavlor
 • (Interaktiva tjänster)

Där vi tillhandahåller interaktiva tjänster, kommer vi att ge tydlig information till dig om vilken typ av tjänst som erbjuds - om det är en moderator tjänst och vilken form som då används (bland annat om den är mänskligt eller tekniskt).

Vi kommer att göra vårt bästa för att bedöma eventuella risker för användare (i synnerhet för barn) från en tredje part när de använder någon interaktiv tjänst som tillhandahålls från vår sida. Vi kommer att besluta i varje enskilt fall om det är lämpligt att använda moderator av den relevanta tjänster (inklusive vilken typ av moderator som ska användas) med hänsyn till dessa risker. Men vi har ingen skyldighet att övervaka, kontrollera eller tillhandahålla en moderator tjänst där interaktiva tjänster tillhandahålls från vår sida. Vi vill uttryckligen utesluta vårt ansvar för någon förlust eller skada som uppkommer vid användning av alla våra interaktiva tjänster från en användare som är i strid med våra innehållsstandarder - oavsett om tjänsten tillhandahåller en moderator eller inte.

Användningen av någon av våra interaktiva tjänster av en minderårig görs i förbehåll av godkännande från förälder eller vårdnadshavare. Vi råder föräldrar som tillåter sina barn att använda en interaktiv tjänst att kommunicera med sina barn om deras säkerhet på nätet, eftersom en moderator inte kan vara helt säker. Minderåriga som använder någon interaktiv tjänst bör göras medvetna om de potentiella riskerna för dem.

Där vi tillhandahåller moderator som en interaktiv tjänst, kommer vi att ge dig möjlighet att kontakta moderatorn vid bekymmer eller om svårigheter uppstår.

Innehållsstandard
Dessa innehållsstandarder gäller för alla och allt material som du bidrar till vår webbplats (bidrag), och eventuella interaktiva tjänster i samband med det. Du måste följa vår ideologi gällandes följande standarder. Normerna gäller vid varje del av alla bidrag, samt helheten.

Bidragen måste :

 • vara korrekta (där de uppger fakta);
 • vara konkreta (där de uppger åsikter);
 • följa gällande lagar i Sverige och i varje land där de postats.

Bidragen får inte:

 • innehålla något material som är nedsättande för någon person.
 • innehålla material som är obscent, stötande, hatiskt eller provocerande.
 • innehålla eller främja sexuellt material.
 • innehålla eller främja våld.
 • innehålla eller främja diskriminering på grund av ras, kön, religion, nationalitet, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.
 • göra intrång i upphovsrättslagen, databasrättigheter eller varumärket av någon annan person.
 • vilseleda någon person.
 • göras i strid med någon juridisk förpliktelse gentemot en tredje part, som t.ex en avtalsenlig skyldighet eller biträdeslagen.
 • främja någon olaglig verksamhet.
 • vara hotfull, missbruka eller göra intrång i någon annans privatliv, eller orsaka irritation, besvär eller onödig oro.
 • trakassera, uppröra, skapa obehag, skada eller irritera någon annan person.
 • användas för att imitera någon person, eller att förvränga din identitet eller tillhörighet gentemot en person.
 • ge intryck av att det härrör från oss, om så inte är fallet.
 • främja eller hjälpa någon olaglig handling, såsom (i form av exempel) upphovsrättsintrång eller datormissbruk. 

Avstängning och uppsägning
Försummelse att följa Allmänna användningsvillkor utgör ett grundläggande brott mot de allmänna villkoren för användning, på vilken du har rätt att använda vår webbplats, och kan leda till att vi tar alla eller några av följande åtgärder:

 • Omedelbar, tillfälligt eller permanent indragning av din rätt att använda vår webbplats.
 • Ett utfärdande av en varning till dig.
 • Rättsliga åtgärder mot dig för återbetalning av alla kostnader som skadestånd (inklusive rimliga, men ej begränsade, administrativa och rättsliga kostnader) till följd av brott.
 • Ytterligare rättsliga åtgärder mot dig.
 • Utlämnande av sådan information till brottsbekämpande myndigheter som vi skäligen känner är nödvändigt.

Vi utesluter ansvar för åtgärder som vidtagits som svar på överträdelser av dessa riktlinjer för Allmänna användningsvillkor. Svaren som beskrivs i denna användarpolicy inte är begränsad, och vi kan vidta andra åtgärder som vi skäligen anser lämpligt. 

Ändringar i policy för godkänd användning
Vi kan revidera denna policy för godtagbar användning vid olika tillfällen. Du förväntas kontrollera denna sida då och då för att ta notis om eventuella ändringar som vi gör, eftersom de är juridiskt bindande för dig. Några av bestämmelserna i denna policy för Allmänna användningsvillkor kan också ersättas av bestämmelser eller meddelanden som publiceras på andra ställen på vår webbplats.